WebZdarma.cz
 

   

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE


ZV OSŽ Depo kolejových vozidel Č. Třebová zajistil vstupenky na jeden z nejúspěšnějších festivalů

11. JAMROCK

JamRock 2018 proběhne 7. - 9. června 2018 v Žamberku

Cena permanentky na tři dny po dotaci 250 Kč. Každý aktivní člen má nárok na 2 vstupenky s dotací za cenu 250,- Kč + další neomezený počet vstupenek za předprodejní cenu 450,- Kč.

Vstupenky se prodávají za tuto cenu pouze do 15.prosince 2017 v kanceláři ZO OSŽ


Kolektivní vyjednávání na ČD, a. s.: Zaměstnavatel v reakci na článek v tisku Federace strojvůdců dočasně přerušil kolektivní vyjednání

České dráhy v reakci na článek v tisku Federace strojvůdců dočasně přerušily kolektivní vyjednání, vyplývá to z dnes zveřejněné Souhrnné informace z průběhu kolektivního vyjednávání podepsané I. místopředsedou OSŽ a předsedou Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s.

V pondělí 21. 11. proběhlo za účasti všech zainteresovaných stran první kolo kolektivního vyjednávání o podobě podnikové kolektivní smlouvy (PKS) ČD, a. s., na rok 2018. Po úvodních procedurálních záležitostech se účastníci navzájem informovali o svých návrzích v základním textu PKS. Po krátké diskusi došlo ke shodě s textem kapitoly I. (spolupráce s odborovými organizacemi). Text je v zásadě identický s PKS pro rok 2017. Drobné změny spočívají v upřednostnění zasílání materiálů k projednání v elektronické podobě.

V kapitole II. (BOZP, sociální oblast, zaměstnanecké výhody) zůstal po rozpravě rozpor ve výši částky na zlepšení pracovního prostředí. Odborové centrály (OC) navrhují částku ve výši 40 mil. Kč, zaměstnavatel prozatím trvá na částce 32 mil. Kč. Další drobné rozpory trvají ohledně lhůt na konání a vyhodnocování akcí BOZP a prověrek. Zaměstnavatel dále akceptoval návrh OC na bezúplatnou přepravu kol při dojíždění do zaměstnání.

V kapitole III. (Zaměstnanost a mzdová politika) je pouze jediný rozpor, a to ve stanovení výše započtené částky pro účely zvýšeného odstupného. Zaměstnavatel si vyžádal čas na analýzu návrhu OC.

V kapitole IV., V. a VI. (Pracovní doba, všeobecná ustanovení a platnost PKS) nejsou žádné rozpory. Všechna ustanovení jsou stejná jako v letošním roce.

V příloze č. 1 PKS (pracovní doba, pracovní pohotovost a dovolená) byl odsouhlasen požadavek OC na zařazení povolání komandující do 36hodinového týdenního fondu pracovní doby (předpoklad nepřetržitého provozu). Dílčí rozpory zůstávají ohledně délky směn, rozsahu dělené směny, nepřetržitého odpočinku mezi směnami a odpočinku v týdnu. Po vzájemné dohodě byl zrušen institut střežení pracoviště. V praxi už se téměř nepoužíval.
Po projednání přílohy č. 1 bylo kolektivní vyjednávání pro tento den ukončeno.

Další kola kolektivního vyjednávání se uskutečnily ve dnech 27. 11. a 28. 11. v dopoledních hodinách. Hlavními body jednání bylo projednání zbývajících příloh PKS (2 až 9).
Příloha č. 2 (Mzdový řád)
K dohodě došlo:
- zvyšuje se příplatek za zaškolování (dosud 6–12 %) na 10-15 %
- zvyšuje se příplatek za práci přesčas (dosud 33 %) na 35 %
- příplatek za dělenou směnu se sjednocuje na 50 % průměrného výdělku (dosud 50/35 %) - přidání nového letového pásma 35+ (plošné zvýšení o 100 Kč v TS 5-16)

Zůstávají rozpory:
- osobní ohodnocení, příplatek za režim práce, příspěvek za udržení kvalifikace, výkonová odměna (zaměstnavatel navrhuje tyto příplatky sloučit - OC zásadně nesouhlasí)
- odměna za odpočinek mezi dvěma směnami (zaměstnavatel zásadně nesouhlasí s navrženým způsobem řešení)
- sazby mzdových tarifů (zaměstnavatel navrhuje zvýšení o 1 % - OC o 12 %)
Příloha č. 3 (Stravování a náhrady výdajů)
- ruší se možnost poskytování hluboce mražené stravy (po úděsných zkušenostech)
- nominální hodnota stravenky se zvedá na 100 Kč (dnes 80 Kč)

Příloha č. 4 (Kondiční pobyty)
Pro naprosté rozdíly v názoru OC (několika menších) zůstávají podmínky a rozsah KOP ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako v letošním roce.

Příloha č. 5 - 9 – prakticky stejné jako v letošním roce. K dílčím úpravám došlo pouze v reakci na změnu reálného stavu.

V závěru jednání došlo k prohlášení zaměstnavatele, že dočasně přerušuje kolektivní vyjednání. Toto zdůvodnil jako reakci na článek v tisku Federace strojvůdců - doprovázený hanlivou karikaturou, který považuje za znevážení managementu ČD. Jednání přerušuje do doby, kdy mu bude poskytnuto uspokojivé vysvětlení, že článek není totožný s názorem vedení Federace strojvůdců.

Očekávám, že v krátké době dojde k vysvětlení celé situace a opět zasedneme za jednací stůl.
Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, a. s.


ZV OSŽ DKV Česká Třebová pořádá pro aktivní členy
ve spolupráci s CK Lenka Čížová zájezd

NORIMBERK V ČASE ADVENTU
.
Termín: 15.12.2017
Cena po dotaci: 450 Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, pojištění CK proti úpadku, cestovní pojištění. Cena nezahrnuje: vstupné

Odjezd z Č. Třebové v cca 04.00 hod. ( bude upřesněno ) a návrat okolo 24 hodiny

Adventní den strávíme v jednom z nejhezčích adventně vyzdobených měst Evropy, v Norimberku, kde se tvořily dějiny Evropy. Historické centrum s malebnými uličkami je obklopeno zachovalými městskými hradbami. Uprostřed souměrného starého města je náměstí Hauptmarkt,na kterém se konají v této předvánoční době vyhlášené „Ježíškovy trhy“. Nachází se zde mnoho architektonických památek, např. kostel Panny Marie, radnice, věž s obdobou pražského orloje...

Dopoledne prohlídka města s průvodcem, odpoledne bude individuální volno na nákupy a návštěvě muzeí či galerií i trhů.

Přihlášky v kanceláři ZV od 4.9.2017 do naplnění kapacity autobusu


ZV OSŽ Depo kolejových vozidel Česká Třebová zajistil vstupenky na

VÁNOČNÍ KONCERT

ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE,

JOSEF LAUFER

a další
.
13. 12. 2017 v 19.00 hod v kulturní centru Česká Třebová

Cena vstupenky po dotaci 140,- Kč
Objednávky vstupenek do 5.10.2017

 


ZV OSŽ Depo kolejových vozidel Česká Třebová zajistil vstupenky na

MINIPÁRTY

zcela nová talk show na motivy pořadu VŠECHNOPÁRTY

Karel Šíp a J.A.Náhlovský

23. 11. 2017 v 19.00 hod v kulturní centru Česká Třebová

Cena vstupenky po dotaci 80,- Kč
Objednávky vstupenek do 5.10.2017


Permanentky na bowling

Národní dům Č.Třebová poukázka v hodnotě 180,- Kč, spoluúčast aktivní člen 80,- Kč

Sportcentrum Radava Ústí n.Orlicí poukázka v hodnotě 270,- Kč
( lze využít i na tenis) spoluúčast aktivní člen 170,- Kč
Na poukázky má nárok každý aktivní člen 1 x za 6 měsíců, vždy pouze do jednoho zařízení. Poukázky se vydávají v kanceláři ZV


Informace k poskytování zahraničních jízdních výhod

Informujeme všechny držitele zahraničních jízdních výhod, že představenstvo českých drah, a.s.,
dne 7.5.2013, rozhodl o vstupu Českých drah, a.s., ve sdružení FIP od 1.ledna 2014 do členské
kategorie "A".

Vstup do členské kategorie "A" znamená, že bude zachován volitelný minimální základ, který pro
držitele zahraničních jízdních výhod znamená:

- jedna volná jízdenka
    * pro zaměstnance
    * během 45 měsíců po odchodu do důchodu pro důchodce,pokud tito mohli
využívat volné jízdenky během aktivní služby
- jízdní průkazy se slevou 50%
    * pro všechny držitele zahraničních jízdních výhod

Tento rozsah představuje dolní hranici pro výměnu zahraničních jízdních výhod.České dráhy mají nad
rámec minimálního základu uzavřeny s většinou členů FIP dvoustranné dohody, které tento rozsah
překračují (tzn. umožňují poskytování jízdenek FIP ve větším rozsahu či jejich poskytování pro
rodinné příslušníky zaměstnanců, důchodce a jejich rodinné příslušníky). Bude tedy platit současný
stav = minimální základ a rozsah výměny jízdenek FIP vyplývající z jednotlivých dvoustranných
dohod minimálně do doby, než některá ze smluvních stran dohodu vypoví.


Nově od 1.1.2013 - příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření a životního pojištění


OSŽ požadovalo pro zaměstnance na železnici možnost dřívějšího odchodu do důchodu bez následného snížení řádné penze. Na základě dlouhodobého a cíleného úsilí OSŽ se podařilo tento záměr prosadit, což vyústilo v přijetí změny zákona o doplňkovém penzijním spoření.

V rámci důchodové reformy se od 1.1.2013 ve III. pilíři důchodového systému zavádí tzv. předdůchody jako nový způsob čerpání peněz v období před dosažením důchodového věku. Nepůjde o žádnou státní dávku, ale o formu výplaty peněz ze soukromého penzijního spoření, které si klient zakládá dobrovolně.

Zaměstnavatelé (České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC, s.o.) nově umožní svým zaměstnancům převést příspěvek zaměstnavatele ze životního pojištění na penzijní spoření. Pokud má zaměstnanec nárok na příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění, může požádat od 1.1.2013 o sloučení těchto příspěvků ve prospěch penzijního spoření.

Po dohodě s odborovými organizacemi byla zapracována nová ustanovení do interních předpisů uvedených zaměstnavatelů. S postupným prodlužováním věku odchodu do starobního důchodu se tímto způsobem vytvoří dobré podmínky pro možné čerpání těchto prostředků na předdůchody.

Bližší informace k této problematice budou zveřejňovány v následujícím období na webových stránkách OSŽ a v týdeníku OSŽ Obzor, nebo se můžete se svými dotazy obracet přímo na ekonomicko-sociální oddělení OSŽ - ústředí.

Vladislav Vokoun

předseda Podnikového výboru OSŽ ČD, a.s.


OSŽ DKV Česká Třebová má novou emailovou adresu – oszzvdkvcst@osz.org . původní na paní Nečasovou je spojení přímo do Prahy na tajemnici PV OSŽ při ČD .
Prosím používejte novou adresu. S pozdravem Zdenek Jindra


Úřední hodiny v místnosti ZV OSŽ DKV Č.Třebová
ZV OSŽ PJ DKV Č.Třebová rozhodl na svém zasedání 25.6.2010 o úředních hodinách v místnosti ZV OSŽ. Důvodem je změna uvolnění předsedy ZO pouze na poloviční úvazek. Úřední hodiny jsou stanoveny takto : 

PONDĚLÍ 5.45 – 13.30 hod . 
přestávka 11.30 – 12.00 hod . 

ČTVRTEK 5.45 – 13.30 hod . 
přestávka 11.30 – 12.00 hod .


 
 
Zásady hospodaření OSŽ DKV PJ Česká Třebová
Závodní výbor
Zápisy ze schůzí ZV
Fotogalerie

PKS 2015

Stanovy OSŽ
Podmínky rekreace v
rekreačním zařízení
MEDLOV - Tři studně

od října 2011

Rekreační poukaz 2015

Kniha návštěv, připomínek a námětů

Poslední aktualizace:

2.12.2017